26.01.2020r

III NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Tajemnica współpracy, ks. Edward Staniek

Jezus wybiera apostołów. Ocenia ich według umiejętności współpracy. Rybacy, znajdując się w łodzi lub kutrze, muszą umieć ściśle ze sobą współpracować. Bez tego praca na jeziorze czy morzu jest niemożliwa. Dodatkowo apostołowie byli połączeni więzami rodzinnymi. Umieli współpracować z ojcem i rodzeństwem.

Jezus mówi do nich językiem zawodowym. Wzywa ich „do pójścia za Nim”, ale ma na uwadze dalszą ich pracę i współpracę. Mają być „rybakami ludzi”. Ta współpraca w przepowiadaniu Ewangelii jest jej kartą atutową. W Wieczerniku usłyszą od Mistrza słowa: „Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali” (por. J 13,35). Ta miłość jest podstawą świadectwa Ewangelii i dobrego wykonania wspólnie podjętych zadań.

Święty Paweł upomina Koryntian, by umieli ze sobą współpracować, by nie było wśród nich rozłamów, by byli jednego ducha i jednej myśli (por. 1 Kor 1,10). Wprawdzie ma na uwadze waśnie i spory personalne wewnątrz Kościoła, ale podaje zasadę podstawową, dotyczącą ewangelicznego życia w rodzinie i w społeczeństwie.

Pytania dotyczące naszej współpracy w zawodzie: Czy ona jest świadectwem naszej przynależności do Jezusa? Czy umiemy współpracować z innymi? Jeśli tak, to wszyscy na tym korzystają: jakość pracy, szef, instytucja, my sami. Jeśli tego zabraknie, miejsce pracy zamienia się w teren stresogenny, a on przypomina strefę trzęsienia ziemi, które w ułamkach sekundy potrafi zniszczyć wszystko.

 

Iz 8, 23b – 9, 3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. Oto Słowo Boże.

 POSLUCHAJ


1 Kor 1, 10-13. 17 Jedność chrześcijan

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.
Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa».
Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


Mt 4, 12-23 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo Pańskie.

POSŁUCHAJ


26 styczeń 2020

"Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi." Mt 4, 19

W dzisiejszej ewangelii widzimy Jezusa, który odchodzi z domu rodzinnego, aby osiąść w Kafarnaum. Tam zaczyna głosić i nauczać nawołując do nawrócenia. Ale także tam powołuje swoich pierwszych uczniów. W tej scenie trzeba nam zauważyć cztery istotne momenty. Powołanie dokonuje się nad jeziorem, czyli w miejscu, które jest codziennością pierwszych uczniów. To dzięki niemu żyją, to ono zapewnia im godziwe warunki życia, to ono stanowi centralny punkt ich życia. Powołanie więc dokonuje się w miejscu, gdzie człowiek jest w pełni sobą, gdzie naprawdę żyje. Dalej czytamy, że Jezus "przechodził". Oznacza to, że Nauczyciel z Nazaretu pozostawia powoływanemu absolutną wolność w wyborze. Nie jest kimś, kto się narzuca i "na siłę" zmusza do przyjęcia swoich racji i propozycji. Ostatnie dwa elementy powołania to spojrzenie i słowo. To one sprawiają, że życie prostych rybaków "przewróciło się do góry nogami", czyli – mówiąc językiem Pisma Świętego – "zmienili swoje myślenie", czyli – "nawrócili się".
Czy doświadczyłeś już takiego spotkania?
ks. Sylwester Marzec SChr

POSŁUCHAJ

   źródło:

http://www.biblijni.pl/