31.05.2020r

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Przyjdź, Duchu Święty, ks. Bogdan Zbroja

Dzisiejsza uroczystość stanowi dla nas – wierzących w Chrystusa – niezwykle ważne wydarzenie. U zarania dziejów Kościoła, w którym i my dziś żyjemy, zesłanie Ducha Świętego było objawieniem całemu światu wspólnoty wierzących w Mistrza z Nazaretu. Dzieje Apostolskie mówią o tym fakcie w pierwszym czytaniu. Wspólnota zebrana w Wieczerniku, szum jakby wiatru i języki ognia… Duch Święty przyszedł do nas i On uświęca Kościół, czyli nas tutaj się modlących! Trzeba, abyśmy ciągle przywoływali w naszej pamięci i w naszych modlitwach to wydarzenie. Duch Święty działa w Kościele! On uświęca nas nieustannie – każdego dnia...więcej

 


Rdz 11, 1-9 Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel

Czytanie z Księgi Rodzaju

Mieszkańcy całej ziemi mieli Jedną mowę, czyli jednakowe słowa, A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».
A Pan zstępując z nieba, aby zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, rzekł: «Są oni jednym ludem i mają wszyscy jedną mowę i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem na przyszłość nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańcom całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


Rz 8, 22-27 Duch przychodzi z pomocą naszej słabości

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy.
Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ 


J 7, 37-39 Strumienie wody żywej

Słowa Ewangelii według świętego Jana

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem:
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza».
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.Oto Słowo Pańskie.

POSŁUCHAJ


ROZWAŻANIE:

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. Rok A  31 Maja

"Weźmijcie Ducha Świętego." J 20, 22

Fascynującą przygodą staje się życie człowieka, który nie przeszkadza prowadzić się Duchowi Świętemu. Nie potrzeba wtedy filmów akcji, aby pobudzić wzrost adrenaliny, ponieważ gdzie Duch Święty, tam jest wolność i pełnia egzystencji. Do życia w Duchu Świętym nie są powołani chrześcijanie klasy VIP, ale każdy ochrzczony. Jeśli w prostocie, szczerości i konsekwencji jesteśmy na TAK dla Chrystusa, to On nas prowadzi z dobrego ku lepszemu, doznajemy wzrostu, rozwoju. Kiedy nie zakopujemy "talentów", a używamy w służbie Bogu i bliźniemu darów i charyzmatów Ducha, doświadczamy nieustannie powtarzającej się Pięćdziesiątnicy. Bez Ducha Świętego chrześcijaństwo jest pustą literą, skostniałą strukturą.
Jak wygląda praktyka mojego osobistego nabożeństwa do Ducha Świętego?
ks. Tomasz Ludwicki SChr

POSŁUCHAJ


   źródło:

http://www.biblijni.pl/