Trzydziesta druga niedziela zwykła

10.11.2019r

Trzy powołania, ks. Edward Staniek


Słowo natchnione mówi nam dziś o trzech drogach życia doczesnego i o perspektywie życia wiecznego. Pierwszą drogą jest małżeństwo i rodzina, drugą jest małżeństwo i brak rodziny, a trzecią – samotność.

Małżeństwo i rodzina są przedstawione w Księdze Machabejskiej. Ojciec, prawdopodobnie wielki patriota, znajduje się na froncie albo już nie żyje. Opowieść dotyczy bowiem okresu zaciętych walk machabejskich. W domu pozostała matka z synami. Musieli być młodociani, skoro nie znaleźli się razem z ojcem na froncie. Zdają teraz wielki egzamin z patriotyzmu i z wiary. Obserwujemy zatem wspaniałą matkę i wspaniałych synów. Dorośli oni w rodzinnym domu do dawania świadectwa – świadectwa trudnego. Wybierają mądrze. Mają bowiem do dyspozycji tylko dwa rozwiązania: wierność Bogu i śmierć albo zdradę Boga i życie doczesne. Trzeba wielkiej odwagi, aby w takim momencie wybrać wierność Bogu....więcej

 


 

2 Mch 7, 1-2. 9-14 Wiara braci męczenników w zmartwychwstanie

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką również zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo.
Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć aniżeli przekroczyć ojczyste prawo».
Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: «Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawo, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego».
Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: «Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam». Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.
Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając, tak powiedział: «Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia». Oto Słowo Boże.

 POSLUCHAJ


2 Tes 2, 16 – 3, 5 Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:
Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.
Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.Oto Słowo Boże.

POSŁUCHAJ


Łk 20, 27-38 Uduchowione życie zmartwychwstałych

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta.
Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją».Oto słowo Pańskie.

POSŁUCHAJ


10 listopada

"Moje kroki mocno trzymały się Twych ścieżek, nie zachwiały się moje stopy." Ps 17,5

Pewnie nie często tak możesz powiedzieć. Czasami jesteśmy zaskoczeni obrotem spraw i zanim się zastanowimy podejmujemy niewłaściwą decyzję, pomimo dobrych chęci. To może uczyć pokory i pomóc odnaleźć prawdę o sobie.
Czego ostatnio nauczyłem się z mojego upokorzenia? Jakie dobro z niego wynikło?
ks. Tomasz Pietrzak SChr

POSŁUCHAJ


 

 

 

 

   źródło:

http://www.biblijni.pl/